“Vi oplever en nærværende og virkelig dygtig personalegruppe på Hover-Torsted Friskole. Lige fra pedel til leder. Døren er altid åben – både til klasselokalet, kontoret og lærerværelset. De kender vores børn, og møder dem præcis der, hvor de er. Det er blandt andet noget af det, der gør vores skole helt fantastisk”

Elena og Claus Jensen
3 børn på Hover-Torsted Friskole.

Det forpligtende fællesskab

Når man vælger en friskole, er det et aktivt tilvalg. Og med det følger både rettigheder og forpligtelser.

Forældre-skole samarbejde

Et stærkt samarbejde mellem forældrene og skolen er en vigtig baggrund for et rigtig vellykket skoleliv.

Vi ser tillid mellem skole og hjem om alt væsentligt som basis for barnets skolegang.. Den tillid udgør en vigtig del af forudsætningen for en tryg opvækst og læring og er således en betingelse for samarbejdet.

Når man oplever tvivl, undren, kritik, bekymring – og det kommer næsten alle, forældre såvel som personale, ud for – skal det håndteres med en undersøgende, spørgende tilgang – så løser meget sig – og resten kan vi arbejde med i fællesskab.

På Hover-Torsted stiller vi forskellige krav til forældrene: I skal deltage aktivt i skolens liv, komme til møder, udføre forældreopgaver, men først og fremmest medvirke til en åben og direkte kontakt mellem skole og hjem om barnets trivsel og læring.

Denne centrale kontakt har som ledetråd, at begge parter skal holde hinanden orienteret om alle vigtige sider af barnets skole- eller hjemmeliv. Et skoleår byder almindeligvis på 2-3 forældremøder og 1-2 skolehjem-samtaler + forskellige arrangementer, hvor dit barn forventer du kommer. Endelig arrangerer forældregrupperne af og til andre møder.

Forældre-forældre samarbejde

Samarbejdet mellem skolens forældre er vigtigt – mere end mange tror. Mange af dagligdagens småproblemer eller oplevelser løses og udveksles mest effektivt, når forældrene kender hinanden godt nok til, at ubesværet og fri kontakt præger deres forhold. Det kan gøre mange ting nemmere for barnet, at forældrene ikke tøver med at tale sammen.

Derfor er det skolens mål at fremelske en aktiv forældrekultur og gøre, hvad vi kan, for at inspirere forældrene til gode indbyrdes relationer. Hver år vælges 2 familier i hver klasse til et lille klasseråd. De laver et klassearrangement i løbet af året. Det har fx. være fisketure, cykelture, tur i skøjtehallen, hygge på skolen osv.

Vi opfordrer også gerne til, at børnene lærer hinandens hjem at kende gennem legeaftaler og andre former for besøg.

Når en ny familie starter på skolen får de en erfaren familie fra skolen som ”skolevenner”, så den nye familie så hurtigt som muligt bliver fortrolig med skolens traditioner og alt andet, der ikke lige er nedskrevet.

Praktisk forældrearbejde

Forældrene spiller også en væsentlig praktisk rolle i skolens liv ved at løse nogle vigtige, men overkommelige opgaver.

Alle familier tager kollektivt ansvar for:

  • Rengøring 2 gange årligt
  • Hovedrengøring op til sommerferien
  • De tildelte opgaver fx. at gå med lokalbladet “Landsbyliv”, at stå for kaffe til julehygge, skolefest, græsslåning m.m. Disse modtages senest i starten af et nyt skoleår.
  • At deltage i mindst en af de to årlige arbejdsaftner (efterår og forår)
  • Holde sig orienteret via mail og Hot News – se nedenfor

Skolen er forældrenes

Det er vigtigt for os, at forældrene oplever ejerskab og tilknytning. Et godt forældre-engagement i hele skolens liv giver en stærk skole med god overensstemmelse mellem forældrenes valg og skolens aktiviteter. Skolen understøtter derfor, at alle forældre – udover at interessere sig for eget barn – også har fokus på barnets klasse og den samlede skole som rammen om forældrenes fællesskab.

Ejerskabet ses også bl.a. gennem forældrenes brug af bygningerne til mange forskellige formål. Vores skole bruges meget aktivt af os alle og forældre låner derfor i mange situationer en nøgle til egne fx. fødselsdage og arrangementer. Også her udnytter vi tilliden til at undgå bureaukrati og handle fleksibelt i det daglige.

Hot News

Som en del af skole-hjem kontakten udsender skolen hver 14. dag vores nyhedsbrev “Hot News”. Alle forældre kan (og skal ) her holde sig orienteret om alt vigtigt, der foregår på skolen og i egen klasse. Desuden er det gennem Hot News, at forældre kan få indtryk af liv og begivenheder i de forskellige klasser. Derudover bruger vi mail, som kommunikationskanal.

Tobias, Thea og Tilde.