Tilsynsførende

På generalforsamlingen i juni 2021 blev Agner Lund valgt til Hover-Torsted Friskoles certificerede tilsynsførende for en 4 årig periode.

Klik her for at læse tilsynsrapporten fra 2022/23

Klik her for at læse tilsynsrapporten fra 2021/22.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

På generalforsamlingen i april 2016 blev Niels Jørgen Husted Kjær fra Holstebro valgt til Hover-Torsted Friskoles certificerede tilsynsførende for en 4 årig periode.

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Hover/Thorsted Friskole:

 1. Skolens navn og skolekode
  Skolekode:
  667021
  Skolens navn:
  Hover/Thorsted Friskole
  1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
  Niels Jørgen Husted Kjær
 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
  undervisningen, på de enkelte datoer.
  Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
  afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
  fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
  med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
  Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
  25-09-2020 morgensamling Morgensamling Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 alle klasser Nyheder Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 0.-1.-2. klasse dansk Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 3.-4. klasse musik Praktiske/musiske
  fag
  Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 5.-6. klasse dansk Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 3.-4. klasse dansk Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-09-2020 0.-1.-2. klasse musik Praktiske/musiske
  fag
  Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 alle klasser Morgensang Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 alle klasser Fortælling Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 5.-6. klasse dansk Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 7.-8.- klasse matematik Naturfag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 1. klasse matemaatik Naturfag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 5. klasse engelsk Humanistiske fag Niels Jørgen Husted Kjær25-05-2021 6. klasse matematik Naturfag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 7.-8. klasse Blokfag ( Fysik,
  kemi, biologi,
  geografi,
  samfundsfag)
  Naturfag Niels Jørgen Husted Kjær
  25-05-2021 3.-4. klasse sløjd Praktiske/musiske
  fag
  Niels Jørgen Husted Kjær
  2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
  25.09. 2020. Morgensamlingen fandt sted ude i skolegården p.g.a. COVID-19.
  Nyheder fra bl..a ULTRANYT omhandlede kongemagten i Thailand, skolegangen i Indien p.g.a. Covid-19,
  blæksprutter fra Kattegatcenteret og en elefant, der kom fra Tyskland og nu skulle placeres i ZOO i Danmark.
  0.-1-2. klasse startede med læsning på de forskellige niveauer Derefter gik eleverne over til skriftlige
  matematikopgaver.
  3.-4. klasse musik. Eleverne spillede på forskellige xylofoner.
  5.-6. klasse havde dansk. Eleverne havde 2 og 2 ud fra en avisoverskrift fra 1779 lavet en historie om en uhyggelig
  hændelse med ladte pistoler. De skrevne historier blev læst op for klassen.
  3.-4. klasse dansk. Eleverne havde skiftevis diktat. Mens den ene klasse havde diktat skrev den anden tekst af for
  at øve skønskrivningen.
  0.-1-2. klasse musik. Efter nogle sang havde eleverne rytmiske øvelser med rytmepinde.
  Pga. Corona situationen har jeg ikke haft mulighed for besøg før nu, den 25. maj 2021.
  Morgensang. Her blev der sunget 2 dejlige sange: “Godmorgen min tøs” og “Giv mig lyset tilbage”.
  Fortællingen hed: Historien om Kanul ( Han var neandertaler).
  7.- 8. klasse havde matematik. Eleverne havde arbejdet med skriftlige opgaver i form af en FP 9 fra 2018.
  Eleverne i 8. klasse skulle have terminsprøve en af de nærmeste dage. Man arbejdede med Pytagoras sætningen,
  samt med forskellige opgaver med moms. Geogebra tegneprogram, ligebenede trekanter, vinkelsummen i en
  trekant m.m.
 3. klasse havde matematik. Eleverne arbejdede med mønstre, der skulle farvelægges i en bestemt rækkefølge.
 4. klasse havde engelsk. De anvendte i læsebogen med “in the Wild West”.. Eleverne skulle følge teksten og lytte
  til den oplæste tekst. Bagefter skulle de læse op 2 og 2 for hinanden. Senere skulle de arbejde med Philieas Foggpå de næste sider i læsebogen. Der var ligeledes skriftlige opgaver at arbejde med.
 5. klasse havde matematik. Eleverne arbejdede med statistik, hyppighed, tegne diagrammer m.m. Individuelt
  havde de opgaver i reduktion og ligninger m.m. Enkelte arbejdede med matematik programmet.
  “Matematikbogen.dk”.
 6. 8. klasse havde Blokfag. I dag arbejdede eleverne med vand, rensning af vand. De arbejdede i grupper. Der blev
  arbejdet med emnet: Vand i Afrika, rensning af fosfater, grundvand, samt lavet forskellige forsøg med at rense
  urent vand blandet med sand og olie vand og sulfo. Der blev udført forskellige elevforsøg med jernklorid,
  jerrnsulfat og sølvnitrat,
  3.-4. klasse havde sløjd. Eleverne arbejdede med forskellige opgaver. Nogle malede skilte, andre arbejdede med at
  udhule et stykke træ, der skulle blive til en skål.
 7. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
  Ja
  Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
  er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
  dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
  undervisningssprog end dansk.
  3.1 Uddybning
 8. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der
  almindeligvis kræves i folkeskolen?
  Ja
  Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
  afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
  fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
  med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
  4.1 Uddybning5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
  kræves i folkeskolen?
  Ja
  Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
  afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
  fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
  med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
  5.1 Uddybning
 9. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
  almindeligvis kræves i folkeskolen?
  Ja
  Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
  afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
  fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
  med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
  6.1 Uddybning
 10. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
  Ja
  7.1 Uddybning
 11. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
  folkeskolen?
  Ja8.1 Uddybning
 12. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
  Ja
  9.1 Uddybning
 13. Fører skolen til prøve i historie?
  Nej
  10.1 Årsag
  Skole uden overbygning
  10.3 Uddybning
 14. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
  almindeligvis kræves i folkeskolen
  Ja
  11.1 Uddybning
 15. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som
  det danske med frihed og folkestyre?
  Ja12.1 Uddybning
 16. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
  Ja
  13.1 Uddybning
 17. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
  Ja
  14.1 Uddybning
 18. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
  Nej
  15.1 Uddybning
  Nej (men pigerne går selvfølgelig i bad for sig selv efter idræt- og ligeså med drengene).
 19. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?
  Ja
  16.1 Uddybning
  Skolen har haft en klasse kun med drenge – og her er vi meget bevidste om, at de også har nogle timer ugentligt,
  hvor de er sammen med nogle piger!17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
  deres fælles interesser vedrørende skolen?
  Ja
  17.1 Uddybning
  19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede
  underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?
  Ja
  19.1 Uddybning
  Skolen har et punkt på lærermødet (som afholdes hver uge), hvor man taler om elever/familier. Her bliver der
  også snakket om, hvis der er behov for at lave en underretning.
  20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?
  Ja
  20.1 Uddybning
  Hvis der bliver lavet en underretning, bliver den lavet af lærer og skoleleder sammen. Så der ikke er nogen, der
  står alene. om en underretning.
 20. Donationer
  Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
  overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
  21.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der
  har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
  Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
  JaNavn Adresse Beløb i kroner
  Hover-Torsted Friskole v/Mogens
  Nagstrup Kristensennk
  Nørre Espvej 12, Torsted,
  6980 Tim
  32656,00
  21.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
  52945,00 kr.
 21. Tilsynets sammenfatning
  Det er mit indtryk og min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er meget
  tilfredsstillende og på højde med niveauet i folkeskolen.
  Ud fra en helhedsvurdering står skolens undervisningstilbud absolut mål med, hvad der almindeligvis kræves i
  folkeskolen.
  Ligeledes er det min absolutte vurdering, at skolen opfylder kravet i lovens §1 stk..2.2. punkt, om at forberede
  eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes
  kendskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene