Børn med indlæringsvanskeligheder får tilbudt specialundervisning. Friskolen arbejder tæt sammen med PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her er der mulighed for rådgivning fra læse-stave konsulenter, skolepsykologer, talepædagoger osv. 

Børn, der bliver tilbudt specialundervisning, vil modtage individuel undervisning, undervisning på små hold eller få støtte i klassen.

Undervisningen i specialundervisning tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og den kan eks. gives som et Læseløft, undervisning i VAKS, IT-baseret undervisning, hvor der arbejdes med eks. CD-ord, scannerpen og indscannede tekster.

Børnenes faglige udvikling bliver fulgt tæt i skoleårets løb, og der evalueres jævnligt – både med individuelle test, men også med møder mellem forældre, skole og PPR.